Ittvagyunkotthon

101.7 PécsFM

Pécs új rádiója. A '90-es és a 2000-es évek slágereivel komolyan vesszük a pécsiek szórakoztatását. Híradásainkban kiemelten foglalkozunk a térségben élő emberek számára fontos információkkal. Hallgatóink Pakstól a déli határig velünk tarthatnak. 101.7 PécsFM - Itt vagyunk otthon

container-box-top

A PécsFM "Nőnapi facebook játék" JÁTÉK” nyereményjátékrészvételi feltételei és szabályzata

Weboldal üzemeltetője:

P1 Rádió Kft. - 7623 Pécs, Rákóczi út 18.

Adószám: 25899591-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-082909

Felügyeleti szerv:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Honlap: www.nmhh.hu

A PécsFM "Nőnapi facebook játék" JÁTÉK”

nyereményjátékrészvételi feltételei és szabályzata

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „PÉCS FM NŐNAPI FACEBOOK JÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: P1 Rádió Kft. (székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 18.) (a továbbiakban: ”Szervező”).

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT magyar állampolgár, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

(a) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID, életkor) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A Játékból ki vannak zárva a P1 Rádió Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékosok a Facebookhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.5. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. február 27-én, 16 óra 00 perctől 2020. március 8-án, 13 óra 00 percig tart.

 1. A JÁTÉK MENETE

A Pécs FM Facebook oldalán 2020. február 27-én, 16 óra 00 perckor kikerül egy poszt a következő szöveggel:

Lányok figyelem‼

NYERJ TELJES ÁTALAKÍTÁST és egy FOTÓZÁST!

Mit kell tenned?

Keresd Kristófot március 5-én és 6-án délután a Széchenyi téren, a Mecsek áruháznál és a Csontváry sétányon, ahol virágot oszt majd a pécsi nőknek.

Lőjj vele egy szelfit, vagy csak fotózd le titokban. A képet pedig oszd meg a megadott poszt alatt!

Mikor derül ki, hogy kit alakítanak át?

Március 8-án, nőnapon a hozzászólók között kisorsolunk egy nőt, akit egy PROFI STÁB vesz a kezei közé.

Mi a nyeremény?

A kiválasztottat TELJESEN ÁTALAKÍTJÁK, majd egy FOTÓZÁSON vesz részt

MIKOR?

Március 13-án, pénteken!

Játssz velünk és biztos nem lesz szerencsétlen a péntek 13-a!

A jó fotókról a Sasvári fotó, a hajadról a Gold Hair, a sminkedről Bíró Bianka, a szettedről pedig Lánczos-Benkő Tímea stylist gondoskodik majd!

A virágokat köszönjük a Maida Virágnak!

Bővebb információ és játékszabályzat: https://pecs.fm/index.php/jogi-nyilatkozatok

A játékban való részvételhez a játékosnak a poszt alatt kommentben szükséges fotót feltöltenie, valamint privát üzenetben el kell küldenie telefonszámát, hogy még a hétfői adásban a Szervező elérhesse telefonon abban az esetben ha ő nyer.

 1. NYEREMÉNYEK

5.1. A Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között

5.1.1. 1 db nyertes és 1 db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki március 8-án, 13 óra 00 perckor a Lebonyolító a székhelyén (cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 18.). Ha a nyertes pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a nyereményre a tartaléknyertes jogosult.

Minden Játékos fejenként csak 1 db Nyeremény megnyerésére lehet jogosult.

5.2. Nyeremény:

1 db teljes átalakítás egy profi stáb által a következő feltételekkel:

 • A nyertesnek az alábbi adatokat kell biztosítania a nyeremény átvételéhez:
  • Név
  • Telefonszám
  • E-mail cím
 • A nyertes előre egyeztetett időpontban az átalakítás előtt személyesen találkozik a fodrásszal, stylisttal és a fotóssal az esetleges egyeztetések végett.
 • A fotózáson - amely március 13-án lesz - használt ruhákat a stylist csak a fotózás idejére biztosítja, az esemény után a nyertes nem kapja meg azokat.
 • A fotózás előtt a nyertesnek szükséges hozzjárulnia a róla készült képeket a szolgáltatók weboldalukon közzéteszik.
 • A nyertesről elkészült képeket a nyertes e-mail címére elküldjük.

5.3. A Nyeremény készpénzre át nem váltható, másra át nem ruházható.

 1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

A Szervező a Játék eredményéről a játék lezárását követő 15 percen belül értesíti a nyertest telefonon keresztül („Értesítés”). A nyertes Játékos köteles a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám) pontosan megadni, mely adatokat Szervező a nyertes hozzájárulása alapján kezel. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a tartaléknyertes részére a Nyereményt átadni.

6.1. A Nyereményt a Játékos személyesen veheti át. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyereményt a tartaléknyertesnek adja át. Átvétel időpontja: 2020. március 9.

6.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán, a szolgáltatás nyújtásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1. Szervező, mint adatkezelő, és adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje;

8.1.2. nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

8.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

8.1.4. játékban részt vevők a fényképek P1 Rádió Kft. részére történő megküldésével egyidejűleg a fénykép felhasználásához, kezeléséhez hozzájárulnak.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A megadott személyes adatok kezelője: a P1 Rádió Kft.

A Szervező adatkezelésére a https://pecs.fm/index.php/jogi-nyilatkozatok oldalon található adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

9.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

9.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Kelt: Pécs, 2020.02.26. | Szervező: P1 Rádió Kft.

Hallgass minket útközben is!

Hallgasd a 101.7 PécsFM műsorát telefonodon is! Töltsd le Google Play-en vagy App Store-ban megtalálható applikációnkat.